O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ

O34 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.pdf
O34 The good intentions in the administration .pdf

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต