O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565