O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน.pdf