O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1_หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2_หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
4_คำชี้แจงการกรอกแบบสำรวจข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก เพื่อการวางแผนอัตรากำลัง.pdf
3_ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา .pdf
5_คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูแล.pdf
6_ การเลื่อนขั้นเงินเดินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561.pdf
7_การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
8_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
9_รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565.pdf
10_w14-2565.pdf